Bases convocatòria 2018

AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES FORA DE CATALUNYA

 

Tipus d’ajuts

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l'estranger, per a la realització d'estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d'ensenyaments artístics, música, composició i cant.
Cada aspirant ha de presentar la sol•licitud segons la seva titulació.

Poden sol•licitar un ajut
    
Els llicenciats per la Universitat de Barcelona en:

    Biologia
    Ciències de la Terra
    Educació per a estudis de Pedagogia
    Farmàcia i Ciències de l'Alimentació en estudis de Farmàcia i Nutrició i Dietètica
    Filologia
    Filosofia
    Física
    Geografia i Història
    Matemàtiques i Informàtica
    Medicina i Ciències de la Salut per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica
    Psicologia i
    Química
    Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona
    Els graduats superiors pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona

L’edat màxima per a sol•licitar l’ajut és de 40 anys.

Període d’estades

El període de començament de les estades haurà d’estar comprés entre l’1 d’agost de 2018 i el 31 de juliol de 2019 1
Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l’any
Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l estudi o projecte per al còmput de l'ajut.

1 Les comissions d'avaluació podran valorar casos especials.

Termini de presentació de sol·licituds

Del 09 de juliol al 31 d’octubre de 2018 .

Compatibilitat

Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la Fundació altres beques, ajuts i/o subvencions concedides, així com qualsevol alteració produïda en les ja comunicades en la sol•licitud.

Import
    
L’import global dels ajuts de la present convocatòria és de 120.000,00 euros.

La dotació econòmica mensual màxima de cada ajut per a la convocatòria 2018 és la següent:

Països1 Imports Ajuts Ajuts complementaris
Grup 1 1.400 € 500 €
Grup 2 1.700 € 600 €
Grup 3 1.900 € 800 €
Grup 4 2.000 € 900 €
Grup 5 2.200 € 1.000 €

1 Els països inclosos en cada grup són:
Grup 1: Costa d'Ivori, Guinea, Haití, Kènia, Madagascar, Moçambic, Nepal, Nigèria, Paquistan, Rep. Dem. del Congo, Rep. Pop. de Corea, Senegal, Sierra Leone, Uganda.
Grup 2: Albània, Algèria, Bolívia, Bòsnia-Herzegovina, Colòmbia, Egipte, El Salvador, Equador, Geòrgia, Guatemala, Hondures, India, Iraq, Jordània, Macedònia, Marroc, Moldàvia, Nicaragua, Palestina, Paraguai, Perú, Rep. Dominicana, Síria, Tuníssia, Ucraïna, Xina.
Grup 3: Argentina, Bielorússia, Brasil, Bulgària, , Costa Rica, Croàcia, Cuba, Letònia, Líban, Lituània, Malàisia, Mèxic, Montenegro, Panamà, Polònia, Romania, Rússia, Serbia, Turquia, Uruguai, Veneçuela, Xile.
Grup 4: Andorra, Aràbia Saudita, Eslovènia, Hong Kong, Israel, Malta, Mònaco, Puerto Rico, Singapur, Xipre.
Grup 5: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Corea del Sud, Dinamarca, Espanya, Estats Units d'Amèrica, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Rep. Àfrica del Sud, Rep. Eslovaca, República Txeca, Suècia, Suïssa, Taiwan.

2  En cas que el país de destí no estigui inclòs dins aquesta llista, l'import es calcularia en base a un país de la zona.

Modalitat B. En el cas de persones sol·licitants que siguin beneficiàries d'altres beques, ajuts o feina remunerada, l'import mensual de l'ajut es reduirà a un ajut complementari.

A aquestes quantitats se’ls hi han d’aplicar les retencions reglamentàries, d’acord amb la normativa fiscal vigent.

Distribució dels ajuts

50% Llicenciats o graduats en estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica provinents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut   de la UB (60.000,00 euros )
10% Llicenciats o graduats en estudis de Farmàcia i Nutrició i Dietètica provinents dela Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB (12.000,00 euros)
10% Llicenciats o graduats per les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Física, Matemàtiques i Informàtica i Química de la UB (12.000,00 euros)
10% Llicenciats o graduats per les facultats d’Educació (en estudis de Pedagogia),Filologia,Filosofia, Geografia i Història i Psicologia de la UB (12.000,00 euros)
10% Graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona (12.000,00 euros)
10% Graduats superiors pel Conservatori Sup De Música del Liceu de Barcelona (12.000,00 euros)

Documentació que cal presentar amb la sol•licitud

Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits previstos a la present convocatòria o resulta incompleta, la Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària. La no aportació de la documentació requerida en el termini màxim de deu dies pot comportar la denegació de l'ajut.
    
FORMULARI DE SOL•LICITUD (es pot aconseguir a la pàgina web o a la seu de la Fundació)
CURRICULUM VITAE DE L’ASPIRANT, adjuntat còpies dels certificats que avalin cadascun dels mèrits exposats (beques, idiomes, premis, etc.).
EXPEDIENT ACADÈMIC original o bé la fotocòpia compulsada pel centre del qual prové l’aspirant. En aquest document han de figurar-hi detalladament els cursos realitzats i les qualificacions obtingudes amb la mitjana ponderada.
ACREDITACIÓ del coneixement de la llegua del país on es sol•licita l’estada, o d’un idioma que el faculti per a la realització amb aprofitament dels estudis a realitzar.
MEMÒRIA del projecte a desenvolupar, on s’especifiquin els objectius, material, mètode i hipòtesis de treball, què es preveu fer durant l’estada i temps d’estada.
CARTA ORIGINAL D’ACCEPTACIÓ DEL CENTRE DE DESTÍ 2.
INFORME DEL DIRECTOR 2 del projecte motiu de l’ajut.
1 FOTOGRAFIA de format carnet.
FOTOCÒPIA del document nacional d’identitat.

2 Els documents han de dur la capçalera oficial del centre, i han d'estar en català, castellà o anglès. En els casos d'altres llengües es requerirà una traducció jurada del document.

La sol·licitud, d'acord amb el model establert, juntament amb la documentació corresponent que s'ha d'adjuntar, es pot enviar per correu postal, mitjançant la pàgina web o lliurar personalment a la seu de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons.

Adjudicació dels ajuts
 
Les sol·licituds rebudes seran seleccionades segons la disponibilitat pressupostària i segons els següents criteris de valoració.:

a) Criteris acadèmics: nota mitjana de l'expedient acadèmic de la llicenciatura o el grau.
b) Trajectòria al centre: la qualitat continuada en la trajectòria i en el treball al centre o departament i el compromís en el compliment dels reptes del centre i/o departament.
c) Projecte a desenvolupar: caràcter estratègic per al centre i/o departament d'on prové, del projecte motiu per al qual es demana l'ajut.
d) Altres mèrits curriculars.
e) Centre escollit: qualitat i prestigi del centre on es vol desenvolupar el projecte.
f) Altres.

La Junta del Patronat es reserva el dret d’informar-se sobre el rendiment del receptor de l’ajut, amb tots els assessoraments que consideri convenients. La informació rebuda romandrà en secret.

LES COMISSIONS D’AVALUACIÓ estan integrades per:
    
Medicina: el degà o la degana i tres professors
Farmàcia: el degà o la degana i tres professors
Ciències: els degans o les deganes de les cinc facultats
Lletres: els degans o les deganes de les cinc facultats
Conservatori Municipal de Música de Barcelona: el director o la directora i tres professors
Conservatori Superior de Música del Liceu: el director o la directora i tres professors

L'adjudicació serà comunicada per la Junta del Patronat a les persones interessades per escrit, on se'ls notificarà si han obtingut o no l'ajut. En cas de no adjudicació, l'aspirant podrà retirar la documentació aportada en el termini indicat.

Pagament

El pagament s’efectua directament a les persones beneficiàries un cop resolta la convocatòria i acceptat l’ajut. El primer pagament, com a mínim del 25% de l’import total concedit, queda condicionat a la presentació de l’acreditació d’incorporació efectiva al centre de fora de Catalunya. La resta de l’import atorgat es lliura com a màxim en tres pagaments distribuïts fins la fi de l’estada.
La Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària per a la justificació del seguiment amb profit del projecte desenvolupat i de la continuïtat de l’estada.
Abans de rebre el darrer pagament, i a l’acabament de l’estada, el beneficiari de l’ajut haurà de remetre a la Fundació, una memòria i els resultats acadèmics dels estudis efectuats, degudament acreditats pel centre corresponent.
La justificació d'un període de recerca inferior a l'atorgat pot implicar la revocació de la part proporcional del període no realitzat, sempre que s'hagi complert amb la finalitat que fonamenta la concessió de l'ajut. En cas contrari, es procedirà a la revocació total de l'ajut concedit.

Conveni d’adjudicació dels ajuts

La Fundació subscriurà amb el futur receptor de l’ajut un conveni d’adjudicació amb les clàusules que ambdós hauran de complir durant el termini establert.

Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria o el patronat de la Fundació pot adjudicar l’ajut a candidatures de la llista de reserva.

Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, les respectives comissions d’avaluació poden resoldre les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de l’ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatoria.

Propietat intel•lectual

La propietat intel·lectual, tant del projecte com dels resultats assolits, pertany a l’autor, que haurà de fer constar l ’ajut de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons en tots els documents, publicacions o difusions que efectuï del projecte o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a la Fundació un exemplar de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.

Dades de caràcter personal

La presentació de la sol·licitud comporta el consentiment de la persona aspirant per al tractament de les seves dades personals necessàries per gestionar el procés selectiu, d’acord amb l’establert pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 5/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació I oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de la Fundació
(Av. Vallvidrera, 25 08017 Barcelona)

    a l'adreça electrònica fpedropons@ub.edu

> Cal adjuntar

hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura electrònica reconeguda