Bases 2021

 

CONVOCATÒRIA 2021 AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES FORA DE CATALUNYA

Tipus d’ajuts

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l’estranger, per a la realització d’estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d’ensenyaments  artístics, música, composició i cant. Cada aspirant ha de presentar la sol·licitud segons la seva titulació.


Poden sol·licitar un ajut

- Els llicenciats o graduats de la Universitat de Barcelona per les facultats següents:
- Biologia

- Ciències de la Terra

- Educació, per a estudis de Pedagogia

- Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, estudis de Farmàcia i Nutrició Dietètica

- Filologia

- Filosofia

- Física

- Geografia i Història

- Matemàtiques i Informàtica
- Medicina i Ciències de la Salut, per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica
- Psicologia i

- Química


- Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona

- Els graduats superiors pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona

L’edat màxima per sol·licitar l’ajut és de 35 anys.

 

Període d’estades

El període de començament de les estades podrà estar comprés entre l’1 de setembre de 2021 i el 31d’agost de 20221.

Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat que es durà a terme al segon semestre de l’any. Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l’estudi o projecte per al còmput de l'ajut.

 

Termini de presentació de sol·licituds

Del 19 de juliol al 29 d’octubre de 2021.


Compatibilitat

Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la Fundació altres beques, ajuts i/o subvencions concedides, així com qualsevol alteració produïda en les ja comunicades en la sol·licitud.


Import

L’import global dels ajuts per a la present convocatòria és de 100.000,00 euros. Per fer un càlcul aproximat al que correspondria a cada estada, aquest es basarà en el quadre següent:


Països

 Per fer un càlcul aproximat al que correspondria a cada estada, aquest es basarà en el quadre següent:

Països1 Imports Ajuts Ajuts complementaris
Grup 1 1.700 € 600 €
Grup 2 1.900 € 800 €
Grup 3 2.000 € 900 €
Grup 4 2.200 € 1.000 €

1 Els països inclosos en cada grup són:
Grup 1: Païssos d'Africa.
Grup 2: Païssos de Sud-Àmerica.
Grup 3: Paíssos d'Àsia.
Grup 4: Païssos de la U.E, Nord Amèrica, Oceania i altres .

2 Modalitat B. En el cas de persones sol·licitants que siguin beneficiàries d'altres beques, ajuts o feina remunerada, l'import mensual de l'ajut es reduirà a un ajut complementari.

La quantitat mensual màxima a percebre dependrà del país de destí i de la modalitat d’ajut que correspongui, tot i què s’ha de tenir en compte que aquesta anirà en funció de la quantitat assignada a cada àrea.
A aquestes quantitats se’ls hi ha d’aplicar les retencions reglamentàries, d’acord amb la normativa fiscal vigent.


Distribució dels ajuts

50% Llicenciats o graduats en estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica
provinents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, (50.000,00 euros).

10% Llicenciats o graduats en estudis de Farmàcia i Nutrició i Dietètica provinents de la Facultat de
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB (10.000,00 euros)

10% Llicenciats o graduats per les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Física, Matemàtiques i
Informàtica i Química de la UB (10.000,00 euros).

10% Llicenciats o graduats per les facultats d’Educació (en estudis de Pedagogia), Filologia, Filosofia,
Geografia i Història i Psicologia de la UB (10.000,00 euros)

10% Graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona (10.000,00 euros)

10% Graduats superiors pel Conservatori Sup. de Música del Liceu de Barcelona (10.000,00 euros)

 

Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

La sol·licitud, d’acord amb el model establert, juntament amb la documentació corresponent que s’ha d’adjuntar, es pot enviar per correu postal, mitjançant la pàgina web, o lliurar personalment a la seu de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons. Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits previstos a la present convocatòria o resulta incompleta, la Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària. La no aportació de la documentació requerida en el termini màxim de deu dies hàbils pot comportar la denegació de l’ajut.

En qualsevol cas, no s’acceptaran sol·licituds enviades per correu electrònic.

- FORMULARI DE SOL·LICITUD (es pot aconseguir a la pàgina web o a la seu de la Fundació)

- CURRÍCULUM VITAE DE L’ASPIRANT, adjuntant còpies dels certificats que avalin cadascun dels
mèrits exposats (beques, idiomes, premis, etc.).

- EXPEDIENT ACADÈMIC original o bé la fotocòpia compulsada pel centre del qual prové l’aspirant.
En aquest document han de figurar-hi detalladament els cursos realitzats i les qualificacions obtingudes
amb la mitjana ponderada.

- ACREDITACIÓ del coneixement de la llegua del país on se sol·licita l’estada, o d’un idioma que el
faculti per a la realització amb aprofitament dels estudis a realitzar.

- MEMÒRIA del projecte a desenvolupar, on s’especifiquin els objectius, material, mètode i hipòtesis de
treball, què es preveu fer durant l’estada i temps d’estada.

- CARTA ORIGINAL D’ACCEPTACIÓ DEL CENTRE DE DESTÍ3

- INFORME DEL DIRECTOR3 del projecte motiu de l’ajut.

- 1 FOTOGRAFIA de format carnet.

- FOTOCÒPIA del document nacional d’identitat.


Adjudicació dels ajuts

La Junta de Patronat es reserva el dret d’informar-se sobre el rendiment del receptor de l’ajut, amb tots els assessoraments que consideri convenients. La informació rebuda romandrà en secret.


LES COMISSIONS D’AVALUACIÓ estan integrades per:

- Medicina i Ciències de la Salut: el degà/na i tres professors de la facultat.
- Farmàcia i Ciències de l’Alimentació: el degà/na i tres professors de la facultat.

- Ciències: els degans/es de les cinc facultats.

- Lletres: els degans/es de les cinc facultats.

- Conservatori Municipal de Música de Barcelona: el director/a i tres professors del Conservatori.

- Conservatori Superior de Música del Liceu: el director/a i tres professors del Conservatori.

Les comissions podran proposar la revisió de lexpedient per part duna altra comissió, en aquells candidats que puguin ser susceptibles a pertànyer a una àrea diferent, pel tipus de projecte que es presenta a la candidatura.

3 Els documents han de dur la capçalera oficial del centre, i han d’estar en català, castellà o anglès. En els casos d’altres
llengües es requerirà una traducció jurada del document.

2 Modalitat B: En el cas de persones sol·licitants que siguin beneficiàries d’altres beques, ajuts o feina
remunerada, l’import mensual de l’ajut es reduirà a un ajut complementari.

Les sol·licituds rebudes seran seleccionades segons la disponibilitat pressupostària i segons els següents
criteris de valoració:

a) Criteris acadèmics: nota mitjana de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o el grau.

b) Trajectòria al centre: la qualitat continuada en la trajectòria i en el treball al centre o departament i el compromís en el compliment dels reptes del centre i/o departament.

c) Projecte a desenvolupar: caràcter estratègic per al centre i/o departament d’on prové, del projecte motiu per al qual es demana l’ajut.

d) Altres mèrits curriculars.

e) Centre escollit: qualitat i prestigi del centre on es vol desenvolupar el projecte.

f) Altres.


L’adjudicació serà comunicada per la secretaria de la Fundació a les persones interessades per escrit, on se’ls notificarà si han obtingut o no l’ajut. En cas de no adjudicació, l’aspirant podrà retirar la documentació aportada en el termini indicat.

 

Pagament

El pagament s’efectua directament a les persones beneficiàries un cop resolta la convocatòria i acceptat l’ajut. El primer pagament, com a mínim del 25% de l’import total concedit, queda condicionat a la presentació de l’acreditació d’incorporació efectiva al centre de fora de Catalunya. La resta de l’import atorgat es lliura com a màxim en tres pagaments distribuïts fins la fi de l’estada. La Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària per a la justificació del seguiment  amb profit del projecte desenvolupat i de la continuïtat de l’estada. Abans de rebre el darrer pagament i, a l’acabament de l’estada, el beneficiari de l’ajut haurà de remetre a la Fundació, en un termini màxim d’un mes, certificat signat pel seu responsable o tutor amb una valoració del projecte o estudis realitzats, una memòria detallada i els resultats acadèmics, en cas que els hi hagués, dels estudis efectuats, tot degudament acreditat pel centre corresponent.

La justificació d’un període de recerca inferior a l’atorgat pot implicar la revocació de la part proporcional del període no realitzat, sempre que s’hagi complert amb la finalitat que fonamenta la concessió de l’ajut.
En cas contrari, es procedirà a la revocació total de l’ajut concedit.

 

Conveni d’adjudicació dels ajuts

La Fundació subscriurà amb el futur receptor de l’ajut un conveni d’adjudicació amb les clàusules que
ambdós hauran de complir durant el termini establert.


Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria o el patronat de la Fundació pot adjudicar l’ajut a candidatures de la llista de reserva.


Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, les respectives comissions d’avaluació poden resoldre les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de lajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

 

Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual, tant del projecte com dels resultats assolits, pertany a l’autor, que haurà de fer constar l’ajut de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons en tots els documents, publicacions o difusions que efectuï del projecte o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a la Fundació un exemplar de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.


Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons amb la finalitat de gestionar la convocatòria corresponent i poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb els candidats. Dins dels límits que es preveuen en la normativa de protecció de dades, els/les candidats/tes participants, podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, i limitació del tractament de les seves dades, adreçant-se per escrit al registre de la Fundació (Av. Vallvidrera, 25 08017 Barcelona) o a l'adreça electrònica fpedropons@ub.edu, així com exercir el seu dret de presentar una reclamació davant d’una autoritat de control, entre elles l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es). Caldrà adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura electrònica reconeguda.