La fundacio

La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons va ser creada l’any 1971. La seva finalitat és la concessió d’ajuts per a l’ampliació d’estudis en l’àmbit de la medicina, ciències experimentals, lletres i música.
laboratori

Ajuts

La Fundació concedeix ajuts per a estudis de postgrau a titulats per determinades facultats de la Universitat de Barcelona i dels Conservatoris Superior de Música del Liceu i Municipal de Barcelona.
pedroipons_slider

Dr. Pedro i Pons

En el seu testament, el Dr. Agustí Pedro i Pons va instituir la Fundació com a hereva universal, i la va dotar amb una part important dels seus béns.
prev next
La Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons va ser creada l’any 1971. La seva finalitat és la concessió d’ajuts  per a l’ampliació d’estudis en l’àmbit de la medicina, ciències experimentals, lletres i música.

 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA AGUSTÍ PEDRO I PONS

CONVOCATÒRIA 2017
AJUTS PER A ESTUDIS O PROJECTES FORA DE CATALUNYA


Tipus d’ajuts

Per a dur a terme estades fora de la Comunitat Autònoma de Catalunya, preferentment a l’estranger, per a la realització d’estudis de postgrau o treballs de recerca, així com estudis de màster d’ensenyaments artístics, música, composició i cant.

Cada aspirant ha de presentar la sol·licitud segons la seva titulació.

 

Poden sol·licitar un ajut

 - Els llicenciats o graduats de la Universitat de Barcelona per les facultats següents:

 • Biologia
 • Ciències
 • de la Terra
 • Educació,
 • per a estudis de Pedagogia
 • Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, estudis de Farmàcia i Nutrició Dietètica
 • Filologia
 • Filosofia
 • Física
 • Geografia i Història
 • Matemàtiques i Informàtica
 • Medicina i Ciències de la Salut, per a estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica
 • Psicologia
 • Química
 • Els graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona
 • Els graduats superiors pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona

L’edat màxima per sol·licitar l’ajut és de 40 anys.

Període d’estades

El període de començament de les estades haurà d’estar comprés entre l’1 de juliol de 2017 i el 31 de juliol de 2018(1).

Les estades es podran iniciar abans de la resolució d’atorgament de la convocatòria, que es decidirà en Junta de Patronat del mes de desembre.

Per estada s'entén el període que transcorre des de la data d'incorporació efectiva a la universitat o al centre de destinació fins a la data de finalització efectiva d'aquesta incorporació. Només es tindran en compte els dies d'estada al centre desenvolupant l’estudi o projecte per al còmput de l'ajut.
 

(1) Les comissions d’avaluació podran valorar casos especials.


Termini de presentació de sol·licituds
 
Del 10 de juliol al 31 d’octubre de 2017.
 
Compatibilitat
 
Els ajuts són compatibles amb altres ajuts, beques o feines remunerades. Les persones beneficiàries estan obligades a comunicar a la Fundació altres beques, ajuts i/o subvencions concedides, així com qualsevol alteració produïda en les ja comunicades en la sol·licitud.

Import

L’import global dels ajuts per a la present convocatòria és de 150.000,00 euros.
La dotació econòmica mensual màxima de cada ajut per a la convocatòria 2017 és la següent:
 
Països (2) Modalitat A Modalitat B
Grup 1 1.400,00 €  500,00 € 
Grup 2 1.700,00 €  600,00 € 
Grup 3 1.900,00 €  800,00 € 
Grup 4 2.000,00 €  900,00 € 
Grup 5 2.200,00 €  1.000,00 € 

Els països inclosos en cada grup són:

Grup 1: Uganda.
Grup 2: Bolívia, Bòsnia i Hercegovina, Colòmbia, Egipte, El Salvador, Equador, Guatemala, Índia, Marroc, Nicaragua, Paraguai, Perú, Síria, Tunísia, Ucraïna, Xina.
Grup 3: Argentina, Bielorússia, Brasil, Bulgària, Costa Rica, Croàcia, Cuba, Mèxic, Montenegro, Panamà, Polònia, Romania, Rússia, Sèrbia, Turquia, Uruguai, Veneçuela, Xile.
Grup 4: Andorra, Eslovènia, Hong Kong, Israel, Singapur.
Grup 5: Alemanya, Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà, Corea del Sud, Dinamarca, Espanya, Estats Units d'Amèrica, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Japó, Luxemburg, Noruega, Nova Zelanda, Països Baixos, Portugal, Regne Unit, Rep. Àfrica del Sud, Rep. Eslovaca, República Txeca, Suècia, Suïssa, Taiwan.

Modalitat B: En el cas de persones sol·licitants que siguin beneficiàries d’altres beques, ajuts o feina remunerada, l’import mensual de l’ajut es reduirà a un ajut complementari.
 

(2) En cas que el país de destí no estigui inclòs dins aquesta llista, l’import es calcularia en base a un país de la zona.


A aquestes quantitats se’ls hi ha d’aplicar les retencions reglamentàries, d’acord amb la normativa fiscal vigent.

Distribució dels ajuts

− 50% Llicenciats o graduats en estudis de Medicina, Ciències Biomèdiques i Enginyeria Biomèdica provinents de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB, (75.000,00 euros).
− 10% Llicenciats o graduats en estudis de Farmàcia i Nutrició i Dietètica provinents de la Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació de la UB (15.000,00 euros)
− 10% Llicenciats o graduats per les facultats de Biologia, Ciències de la Terra, Física, Matemàtiques i Informàtica i Química de la UB (15.000,00 euros).
− 10% Llicenciats o graduats per les facultats d’Educació (en estudis de Pedagogia), Filologia, Filosofia, Geografia i Història i Psicologia de la UB (15.000,00 euros)
− 10% Graduats pel Conservatori Municipal de Música de Barcelona (15.000,00 euros)
− 10% Graduats superiors pel Conservatori Sup. de Música del Liceu de Barcelona (15.000,00 euros)
 
Documentació que cal presentar amb la sol·licitud

La sol·licitud, d’acord amb el model establert, juntament amb la documentació corresponent que s’ha d’adjuntar, es pot enviar per correu postal, mitjançant la pàgina web o lliurar personalment a la seu de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons.
Si la sol·licitud presentada no reuneix els requisits previstos a la present convocatòria o resulta incompleta, la Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària. La no aportació de la documentació requerida en el termini màxim de deu dies pot comportar la denegació de l’ajut.

- FORMULARI DE SOL·LICITUD (es pot aconseguir a la pàgina web o a la seu de la Fundació)
- CURRÍCULUM VITAE DE L’ASPIRANT, adjuntant còpies dels certificats que avalin cadascun dels mèrits exposats (beques, idiomes, premis, etc.).
- EXPEDIENT ACADÈMIC original o bé la fotocòpia compulsada pel centre del qual prové l’aspirant. En aquest document han de figurar-hi detalladament els cursos realitzats i les qualificacions obtingudes amb la mitjana ponderada.
- ACREDITACIÓ del coneixement de la llegua del país on se sol·licita l’estada, o d’un idioma que el faculti per a la realització amb aprofitament dels estudis a realitzar.
- MEMÒRIA del projecte a desenvolupar, on s’especifiquin els objectius, material, mètode i hipòtesis de treball, què es preveu fer durant l’estada i temps d’estada.
- CARTA ORIGINAL D’ACCEPTACIÓ DEL CENTRE DE DESTÍ(3).
- INFORME DEL DIRECTOR(4) del projecte motiu de l’ajut.
- 1 FOTOGRAFIA de format carnet.
- FOTOCÒPIA del document nacional d’identitat.
 

(3) Els documents han d’ésser originals, amb la capçalera oficial del centre, i han d’estar en català, castellà o anglès. En els casos d’altres llengües es requerirà una traducció jurada del document.

 
Adjudicació dels ajuts

La Junta de Patronat es reserva el dret d’informar-se sobre el rendiment del receptor de l’ajut, amb tots els assessoraments que consideri convenients. La informació rebuda romandrà en secret.

LES COMISSIONS D’AVALUACIÓ estan integrades per:

Medicina i Ciències de la Salut: el degà/na i tres professors de la facultat.
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació: el degà/na i tres professors de la facultat.
Ciències: els degans/nes de les cinc facultats.
Lletres: els degans/nes de les cinc facultats.
Conservatori Municipal de Música de Barcelona: el director/a i tres professors del Conservatori.
Conservatori Superior de Música del Liceu: el director/a i tres professors del Conservatori.
 
Les sol·licituds rebudes seran seleccionades segons la disponibilitat pressupostària i segons els següents criteris de valoració.:

a) Criteris acadèmics: nota mitjana de l’expedient acadèmic de la llicenciatura o el grau.
b) Trajectòria al centre: la qualitat continuada en la trajectòria i en el treball al centre o departament i el compromís en el compliment dels reptes del centre i/o departament.
c) Projecte a desenvolupar: caràcter estratègic per al centre i/o departament d’on prové, del projecte motiu per al qual es demana l’ajut.
d) Altres mèrits curriculars.
e) Centre escollit: qualitat i prestigi del centre on es vol desenvolupar el projecte.
f) Altres.

L’adjudicació serà comunicada per la Junta del Patronat a les persones interessades per escrit, on se’ls notificarà si han obtingut o no l’ajut. En cas de no adjudicació, l’aspirant podrà retirar la documentació aportada en el termini indicat.

Pagament

El pagament s’efectua directament a les persones beneficiàries un cop resolta la convocatòria i acceptat l’ajut. El primer pagament, com a mínim del 25% de l’import total concedit, queda condicionat a la presentació de l’acreditació d’incorporació efectiva al centre de fora de Catalunya. La resta de l’import atorgat es lliura com a màxim en tres pagaments distribuïts fins la fi de l’estada.

La Fundació podrà requerir la documentació que consideri necessària per a la justificació del seguiment amb profit del projecte desenvolupat i de la continuïtat de l’estada.

Abans de rebre el darrer pagament i, a l’acabament de l’estada, el beneficiari de l’ajut haurà de remetre a la Fundació, en un termini màxim d’un mes, certificat signat pel seu responsable o tutor amb una valoració del projecte o estudis realitzats, una memòria detallada i els resultats acadèmics, en cas que els hi hagués, dels estudis efectuats, tot degudament acreditat pel centre corresponent.

La justificació d’un període de recerca inferior a l’atorgat pot implicar la revocació de la part proporcional del període no realitzat, sempre que s’hagi complert amb la finalitat que fonamenta la concessió de l’ajut. En cas contrari, es procedirà a la revocació total de l’ajut concedit.

Conveni d’adjudicació dels ajuts

La Fundació subscriurà amb el futur receptor de l’ajut un conveni d’adjudicació amb les clàusules que ambdós hauran de complir durant el termini establert.

Renúncies i substitucions

En cas que es produeixi alguna renúncia total o parcial, o no es lliuri el document d’acceptació i la resta de documentació en les condicions i el termini previstos en aquesta convocatòria, l’òrgan de resolució de la convocatòria o el patronat de la Fundació pot adjudicar l’ajut a candidatures de la llista de reserva.

Canvis i incidències

Quan les circumstàncies del cas així ho aconsellin i estiguin degudament motivades, les respectives comissions d’avaluació poden resoldre les incidències i autoritzar, a petició de la persona beneficiària, alguna variació en el pla de treball i/o en el projecte proposat o en el període de gaudi de l’ajut, segons el cas, i també resoldre qualsevol incidència que no impliqui un canvi substancial dels termes de la convocatòria.

Propietat intel·lectual

La propietat intel·lectual, tant del projecte com dels resultats assolits, pertany a l’autor, que haurà de fer constar l’ajut de la Fundació Universitària Agustí Pedro i Pons en tots els documents, publicacions o difusions que efectuï del projecte o dels resultats assolits i haurà de lliurar gratuïtament a la Fundació un exemplar de qualsevol publicació o difusió dels mateixos que es produeixi.

Dades de caràcter personal

Les dades facilitades per les persones sol·licitants passaran a formar part d'un fitxer propietat de la Fundació Universitària Agustí Pedro Pons amb la finalitat de gestionar la convocatòria corresponent i poder atendre els compromisos derivats de la relació que mantenim amb vostè. Les persones sol·licitants poden exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de les seves dades adreçant-se per escrit al registre de la Fundació (Av. Vallvidrera, 25 08017 Barcelona) o a l'adreça electrònica < Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessiteu que el JavaScript estigui habilitat per a mostrar-la >; Cal adjuntar-hi una fotocòpia del DNI o signar el correu electrònic amb signatura electrònica reconeguda.
 
 
logonou

© 2011 FUNDACIO UNIVERSITARIA AGUSTI PEDRO I PONS   Perfil del contratante   |  Mapa del web  |  Aviso legal

Diseño Web Globalgi